เกี่ยวกับแอคทู-ลั่ม

พันธกิจ

เราจะเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสานที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า พัฒนาและเติบโต อย่างยั่งยืน