ลูกค้าแอคทู-ลั่ม

  • SCG
  • ปูนซีเมนต์นครหลวง
  • ปูนซีเมนต์เอเชีย
  • สยามปูนซิเมนต์ขาว
  • อายิโนะโมะโต๊ะ
  • ไทยอาซาฮี